Gyönyörű szexi női fehérnemű olcsón!

 


 
www.fodraszlap.hu

 

www.pedilap.hu

Felhasználási feltételek
 

Jelen szabályzat egy kötelező megállapodás az oldal Üzemeltetője, a www.kozmetikuslap.hu cím alatt üzemeltetett portál üzemeltetője és a portál felhasználója között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat indoklás nélküli, akár visszamenőleges hatályú megváltoztatására, amelyről a felhasználónak nem köteles külön értesítést küldeni. A módosítást követően a portál használata ráutaló magtartásként a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti

 

A www.kozmetikuslap.hu egy olyan portál, melynek célja a kozmetikával összefüggő információk, összegyűjtése, önálló kép- és leírásállományok létesítése, a szakmában dolgozó egyének munkáinak bemutatása, illetve elérhetőségeik igény szerinti közzététele, azaz reklámozása.

Az Üzemeltető ellentétes döntéséig bárki a portál regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja jelen Szabályzatot. A regisztrált felhasználó a portál által nyújtott valamennyi szolgáltatás és alkalmazás használatára (teljes körű felhasználásra) jogosult.

 

Mint a portál felhasználója kijelentem,

hogy a Szabályzatot elolvastam, tartalmát megértettem, a benne foglalt rendelkezések betartását vállalom, elfogadom, továbbá hozzájárulok személyes és egyéb adataimnak a portál üzemeltetője részéről történő – jelen szabályzat által biztosított keretek között történő – kezeléséhez.

 

Felhasználó és Üzemeltető megállapodnak abban, hogy amennyiben a Felhasználó valótlan adatokkal regisztrálna, az adott Felhasználó portálhoz történő hozzáférését Üzemeltető korlátozhatja vagy megtagadhatja.


A regisztráció a regisztrációs ív hiánytalan kitöltésével és történik. Felhasználó köteles a regisztráció során valós adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsátani.

 

Felhasználói regisztrációra azon esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

 

A szabályzat hatálya

 

 A jelen Szabályzat hatálya kiterjed minden olyan információra és állományra, mely a www.kozmetikuslap.hu tartományban tárolásra kerül, vagy egyébként a portálon belül vagy onnan kiindulva hozzáférhető.

 

A Szabályzat hatálya a portál valamennyi regisztrált és nem regisztrált Felhasználójára is kiterjed.

 

 

Felelősség a felhasználói fiókok használatáért

 

Felhasználót teljes felelősség terheli a regisztrációjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni regisztrációjuk bármely jogosulatlan felhasználásáról.

 

Az Üzemeltető nem felelős a felhasználói jelszavak vagy fiókok illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

A regisztrált Felhasználó többek között az alábbi szolgáltatások igénybevételére lehet jogosult:

1.     Olvashatja és letöltheti az oldal tartalmát, de harmadik személy részére átadni, vagy bármilyen formában felhasználni az oldalról letöltött bármilyen adatot, képet nem jogosult.

2.      Saját munkáit bemutathatja. Ennek feltétele az, hogy hozzájárul a regisztrált adatok (név, cím, telefon, honlap) úgynevezett névjegykártyán történő bemutatására, ami bárki számára elérhető.

3.      A fentiekben felsorolt, mások által létrehozott nyilvános tartalmakat a fórum keretei között kommentálhatja.


A felhasználással kapcsolatos tilalmak


Felhasználó vállalja, hogy a portál használata során maradéktalanul tiszteletben tartja a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályait. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult minden olyan tartalom és egyéb információ, adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik, továbbá, amely nem illeszkedik a portál tematikájába. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a portálról.

A portál használata során a Felhasználók kötelesek betartani többek között az alábbi tilalmakat:

1.      tilos a portálon más valós személy adatainak felhasználásával, vagy valótlan adatokkal regisztrálni;

2.      tilos más személyek személyes és különleges adatait az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozni, vagy mással közölni

3.      sem a portál semmilyen része, sem a portálon elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve harmadik személy által, illetve a felhasználó nem jogosult bármilyen formában felhasználni az oldalról letöltött bármilyen adatot, képet.

4.       tilos a portálon, oldalain más személyek és közösségek emberi és személyiségi jogait, vagy egyébként a jogszabályokba ütköző tartalmakat, információkat elhelyezni, vagy hozzáférhetővé tenni;

5.      tilos a portálon a portál hozzáféréshez szükséges jelszavat és felhasználónevet más, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni;

6.      a portálon tilos bármilyen pornográf tartalom, vagy egyébként bármilyen a portál tematikájával össze nem egyeztethető állomány elhelyezése vagy hozzáférhetővé tétele;

7.      a portálon tilos általában az egészséget vagy a közbiztonságot veszélyeztető, vagy jogszabályokba ütköző információkat elhelyezni.

 

Büntetések


A feltehetően jóhiszeműen elhelyezett vagy elérhetővé tett, de a jelen Szabályzatba ütköző tartalmat a Moderátor eltávolítja, és a Felhasználót figyelmeztetésben részesíti.

A súlyosan a Szabályzatba ütköző magatartást tanúsító Felhasználó a magatartás súlyossága függvényében a portálról kitiltható meghatározott időszakra, vagy akár véglegesen is. A Szabályzatba ütköző tartalmak és információk azonnal, értesítés és felszólítás nélkül törölhetők vagy módosíthatóak. Az alkalmazott szankciók megfelelősége tekintetében az Üzemeltető álláspontja az irányadó.


Ha az Üzemeltető véglegesen töröl egy felhasználót a felhasználók sorából, az adott Felhasználó által közvetlenül előállított tartalmak – az üzemeltető döntésétől függően – törölhetők.

 

Azonnali kitiltások

 

Az üzemeltető az alábbiakban felsorolt esetekben, előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal kitilthatja a felhasználót:

  1. A felhasználó nem a saját munkáit tölti fel, és ezt előzetesen nem jelzi.
  2. A felhasználó a névjegyén kívül, reklámot helyez el az oldalra (például egy kép feltöltése által) és erről előzetesen nem kért és kapott engedélyt az üzemeltetőtől.
  3. A felhasználó 90 napig nem lép be az oldalra

Szerzői jogokkal kapcsolatos rendelkezések


Az Üzemeltető nem tart igényt a Felhasználók által az Üzemeltető részére rendelkezésre bocsátott, vagy a portálon a Felhasználók által a nyilvános felhasználás céljából elérhetővé tett anyagok (képek, leírások, stb.) tulajdonjogára (továbbiakban “szerzői mű”). A szerzői mű  feltöltésével, rendelkezésre bocsátásával vagy beküldésével a Felhasználó határozatlan időtartamú és ellenérték nélküli engedélyt ad az Üzemeltetőnek, az Üzemeltető kapcsolt vállalkozásainak arra, hogy a Felhasználó szerzői műveit üzleti tevékenysége körében felhasználja (ideértve nem kizárólagosan azok tárolását, másolását, terjesztését, sajtótermékekben történő megjelentetését).

 

Az Üzemeltető nem köteles a Felhasználók által beküldött szerzői jogi alkotásokat felhasználni, és azokat Üzemeltető indokolás nélkül bármikor eltávolíthatja.

 

Felhasználó kijelenti és szavatosságot vállal arra, hogy a beküldött szerzői jogi művekre vonatkozó valamennyi jogosultság  az adott Felhasználót illeti, vagy azokkal rendelkezik.

 

A szerzői jogi alkotásokra a fentiek szerint megadott felhasználási engedély nem szűnik meg azzal, hogy a Felhasználó azokat a portálról maradéktalanul eltávolítja. A Felhasználó szerzői alkotásaink a használatáért ellenszolgáltatás nem jár. A Felhasználó által az Üzemeltető részére a Szabályzatban engedett felhasználási engedélyeket a Szerződés megszűnése nem érinti. A fentiekben engedett szerzői jogi felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de az Üzemeltető által esetlegesen archivált tartalmakra is.


Valamennyi a portálon használt és elérhető, az Üzemeltető vagy alvállalkozói, a portál készítői, szerkesztői által előállított elem, tartalom, technológia, mű, ötlet, eljárás, szellemi alkotás és design az Üzemeltető kizárólagos jogosultságát képezi.

 

Ezek felhasználása csak portál felhasználók számára engedélyezett, kizárólag a www.kozmetikuslap.hu  tartományon belül, és kizárólag a portál rendeltetés, -és jogszerű használatához elengedhetetlenül szükséges mértékben kivéve, amennyiben az Üzemeltető ettől eltérő tartalommal szerződést köt valamelyik Felhasználóval vagy más személlyel. Az ilyen elemek jogosulatlan felhasználása jogi eljárást von maga után.


Moderálás

Az oldal szerkesztői és moderátorai jogosultak többek között:

 

1.                           a portál keretén belül hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett bármilyen publikus, és nem publikus tartalom törlésére, módosítására

2.                           bármely Felhasználó kitiltására a portálról, vagy annak bármely részéről

A Felhasználók által létrehozott és megosztott tartalom utólagosan kerül moderálásra a moderátorok által. A moderátorok munkájával kapcsolatban Felhasználó kizárólag az Üzemeltetőnél élhet kifogással, panasszal annak mindenkori e-mail címén. A panaszfelvétel után az Üzemeltető nem köteles tájékoztatni a Felhasználót az eljárás részleteiről, annak következményeiről. A moderátorral kapcsolatba lépni a „Kapcsolat” linkre kattintva lehet.

 

Cookie-k

 

A portál rendszere csak és kizárólag olyan programokat telepít a Felhasználó számítógépén, melyek annak működéséhez feltétlenül szükségesek. A portál használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen szoftverek számítógépére telepítésre kerüljenek.


Felelősség a portálon elhelyezett vagy hozzáférhetővé tett tartalmakért és az Üzemeltető felelősségének korlátozása


Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználók által létrehozott, vagy nyilvánosságra hozott tartalomért, a tartalmak letöltésének következtében bekövetkezett kárért, tartalmak értesítés nélküli vagy értesítéssel egybekötött törlésének, illetve az oldal időleges vagy örök, részleges vagy teljes leállásának következtében bekövetkező kárért. Felhasználó a szolgáltatás semmilyen részszolgáltatásával, hibájával, és semmilyen egyéb, akármilyen tulajdonságával kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel vagy követeléssel Üzemeltető felé. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a portálon közölt információkért, a portál használatával, továbbá a portál hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó által a portál használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni.


A Felhasználók által elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott tartalmat közzé- vagy elérhetővé tett Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

Minden Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általuk hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon nem sértik.

 

Amennyiben a portál használatával vagy a portálon egy adott Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az oldalain elhelyezett tartalmak szerzői jogainak tisztaságáért. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a más tartományokban elhelyezett, de a portál oldalain belinkelt (hivatkozott) tartalmakért. 
 
Az üzemeltető jelen szabályzat útján javasolja Felhasználóinak, hogy jelszavát rendszeresen változtassák, módosítsák.

 

A megállapodás megszűnése

Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik többek között az alábbi esetekben:

 

1.      ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;

2.      ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a portálról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

3.      ha a Felhasználó 90 napot meghaladó időtartamig nem lép be a portálra, mely esetben Üzemeltető törölheti a Felhasználó regisztrációját

4.      Felhasználó halálával

5.      a portál megszűnésével


Vegyes rendelkezések

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó.

kozmetikuslap.hu